Utbildningstrender: Fyra pedagogiska metoder som omvandlar lärandet

Utbildningstrender: Fyra pedagogiska metoder som omvandlar lärandet

learningenvironmenteLearningworld Weekly ReviewMaking Educational Trends Work: Four general approaches the coming years

Open University och SRI Education identifierar tio utbildningstrender i en ny rapport. Vi på eLearningworld förenklade denna utveckling till fyra pedagogiska metoder som kommer att ha betydande inflytande de närmaste åren: Vetenskaplig Approach, Personanpassad Approach, Analytisk Approach och Informell Approach. Dessa fyra pedagogiska metoder fungerar oberoende och i kombination för att omvandla lärande och undervisning till 2000-talets utbildningsbehov. I de flesta fall är teknologier för lärande drivkraften som får det hela att fungera. Nedan kommer vi kortfattat att beskriva Vetenskaplig Approach och Personanpassad Approach och i början av nästa vecka kommer analysen av Analytisk Approach och Informell Approach att publiceras.

Vetenskaplig Approach

Vetenskaplig pedagogisk metod kombinerar tre trender som rapporten identifierar “Kontextbaserat lärande”, “Learning by doing genom experiment i fristående labb” och “Lärande genom argumentation”. I grunden betyder detta att studerande lär sig vetenskaplig metod mycket tidigare än idag där trender både kan fungera som en empirisk pedagogisk process eller som fristående projekt i vart och en av trenderna. Kontextbaserat lärande betyder lärande från erfarenhet i olika miljöer, vilket betyder att interagera med omgivningen, göra anteckningar och undersöka världen. Detta kan vara ett museum, forskningscenter eller någon annan miljö som producerar ett annorlunda perspektiv för lärande och det är antingen i den verkliga- eller i den virtuella världen. De upptäckter den studerande gör kan sedan i många fall tas med till det egna labbet och göra tester och utveckla vidare genom att försöka och lära av misstagen. Och i nästa steg presentera och argumentera och dra slutsatser om det som den studerande har funnit. Detta är en mycket mer kraftfull metod för att uppnå förståelse för alla studerande i jämförelse med 1900-talets pedagogik med lärarinstruktion och test.

Personanpassad Approachdavinciquote

Personanpassad Approach kombinerar två trender från rapporten: Anpassad undervisning och förkroppsligat lärande. Målet med utbildning är då inte att gå nerför en utstakad lärväg med ett test vid vägens slut som säger om du har lyckats fylla upp dig med rätt kunskap eller inte, vilket var fallet på 1900-talet. Målet som Leonardo Da Vinci förklarade är istället att uppnå en förståelse om komplexa ämnesområden och utveckla färdigheter att lära. Eftersom människor är olika och därför lär på olika sätt, krävs olika lärvägar för att uppnå förståelse för varje individ. Teknologier för lärande förbättrar dramatiskt förutsättningarna att forma personanpassade lärvägar genom utbildningsinnehåll och med olika pedagogik. Förkroppsligat lärande är här en bra metod för förädling av denna personanpassade väg till ny kunskap, förståelse och färdigheter.

I den andra delen av denna analys finner vi fler argument till varför traditionella tester vid en utsatt tid och plats kommer att vara en metod som inom något decennium kommer att vara en metod som kommer att sakna relevans. Därtill kommer vi att fram till att läroplaner som finns idag inte är anpassade till dagens samhälles kunskaps-, förståelse- och färdighetsbehov.

Författad av
LarsGöran Boström©

Källa:
Innovating Pedagogy 2015: the 10 technological trends set to transform education

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab