Lärande Design – En beprövad modell för det Digitala Samhällets Skola

Lärande Design – En beprövad modell för det Digitala Samhällets Skola

Lärande Design - En beprövad modell för det Digitala Samhällets Skola

Lyssna på storyn

{Play}

Pedagogisk innovation drivs av upptäckter inom neurologisk forskning och forskning om undervisning, färdigheter och utveckling. I det digitala samhällets skola för att kunna förbereda eleverna för framtiden sker pedagogisk anpassning till stor del i samspel med denna utveckling och användning av edtech. Särskilt eftersom grundskolans främsta syfte inte är att förbereda eleverna för det gamla industrisamhället, utan det digitala samhället, vad en del politiker än vill och tycker.

Edtech bidrar och är ibland avgörande för att kunna implementera de senaste rönen av pedagogisk innovation i praktiken. Följande modell som är baserad på Cornelis Adrianus van Dorps forskning utgör en dynamisk grund för det digitala samhällets skola.

Modellen består av fyra hörnstenar:

-informations-och kommunikationsteknologi
-neurologisk- och utbildningsforskning
-studenternas- och lärmiljöns rumsliga förutsättningar
-inlärningsbjektiv och mål

Fem pedagogiska förhållningssätt

Den generella pedagogiska verktygslådan innehåller fem verktyg/tillvägagångssätt där ofta en blandning av olika pedagogiker ger bästa inlärningseffektivitet och kvalitet.

1. introduktionsbaserad undervisning – förbereda för lärande

Detta tillvägagångssätt ansluter direkt till alla övriga tillvägagångssätt som beskrivs nedan. Där dess betydelse har ökat enormt i det digitala samhällets mer individcentrerade utveckling med många olika former av innehåll, i synnerhet digitalt innehåll. I denna anda måste eleven lära sig att analysera källor och innehåll eftersom tillgången till information är nästan obegränsad. Och samtidigt är studiekompetens generellt sett viktigare än under industrisamhällets folkskola. Då det gamla teaching-by-telling synsättet som då styrde i auktoritativ stil, sällan erbjöd något utrymme för en annan åsikt. Idag, med en andra, tredje, fjärde och fler åsikter ett klick bort, måste studiekompetensen också förbättras tillsammans med käll- och innehållsanalysfärdigheter.

2. undervisning för en grupp – formellt lärande inklusive undervisning genom teaching-by-telling

Naturligtvis är industrisamhällets syn på lärande fortfarande en viktig form av pedagogik i klassrummet. Även om den allmänna trenden är att det alltmer blir ett tillvägagångssätt bland andra.

3. kollaborativt lärande – mindre formellt, mer kreativt och utforskande lärande

Detta tillvägagångssätt finns i många olika former, inklusive övningar som är mer självstyrt lärande på gruppnivå, projektbaserat lärande, ett labb för natur- eller samhällsvetenskap, simuleringar (digitala) och rollspel (verkliga eller/ och digitala) etc. De främsta drivkrafterna är mänsklig interaktion, händelser i realtid, grupp- och/eller individuellt beslutsfattande och strategi, och learning by doing. Med andra ord målstyrt aktivt lärande och färdighetsutveckling.

4. självstudier – mer självstyrt lärande på individnivå

Detta tillvägagångssätt inkluderar personligt lärande och relationsbaserat lärande, vilket innebär samarbete mellan lärare och elever för att bygga lärandevägar, coachning och mentorskap, stödbaserat lärande med uppföljning och en-till-en undervisning. Då eleven kan arbeta mer självständigt med stöd från teknik och nya förhållningssätt. Läraren kommer att få mer tid att anpassa personlig kvalitativ undervisning och stöd.

5. utveckling av framtida pedagogiska förhållningssätt

Från de fyra hörnstenarna och med den snabba utvecklingen av teknik som drivkraft, väntar säkerligen än mer fungerande tillvägagångssätt runt hörnet.

Digitala Samhällets Skola – hur man utvecklar grunden

De fyra hörnstenarna och kombinationerna av de fyra pedagogiska angreppssätten och nya pedagogiska metoder ger en fungerande ram för utvecklingen av det Digitala Samhällets Skola. Elevens perspektiv, och inte one-size-fits-all, bör vara vägledande för den allmänna lärande designen. Att utveckla kvalitativt effektiva interaktiva böcker och verktyg för lärande som engagerar elevens sinne är målet. En bra guide för att utveckla sådana upplevelser är 6iModel som du kan lära dig mer om i min bok Learning Design in Practice for Everybody och i vårt lärcenter.

Författad av
LarsGöran Boström©

Author of the book Learning Design in Practice for Everybody and Learning Design Consultant and developer of SOE PublishingLab

Nya tjänster från B-InteraQtive Publishing

Rådgivning Digital Lärande Design

Rådgivning Digital Lärande Design

Kunskapshantering & Storytelling

interaQtive Books on demand

Klicka för mer information och kontakt

Blogginlägg om tjänsterna: Berättandets konst för Organisatorisk Tillväxt till en ny nivå

Mer om SOE PublishingLab

Services from eLearningworld Europe AB

Soe Publishinglab Learning Centre

FREE Learning Centre for interactive book development and UX design in general. The Learning Centre is open, no registration or login will be required.

Click to find out more 

Klicka för mer information om vårt Learning Centre på vår företagsblogg

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab