Metoder för utvärdering av utbildning Del 1

Metoder för utvärdering av utbildning Del 1

kenny utvardering Metoder för utvärdering av utbildning Del 1Kirkpatrick modellen och Learning eng flag e1415739858472 Metoder för utvärdering av utbildning Del 1Effectiveness Measurement (LEM) är två av de mest väletablerade metoderna för att utvärdera resultatet av utbildningssatsningar. Metoderna har både styrkor och svagheter, likväl kommer jag i denna artikels andra del beskriva en relativt ny metod, ELEV (Enterprise Learning Evaluation of Value), som till stor del löser de tillkortakommanden som Kirkpatrick och LEM har.

Kirkpatrick modellen

Kirkpatrick modellen innehåller fyra nivåer av utvärdering, nämligen Reaktion, Lärande, Tillämpning och Utfall. En forskningsstudie om den praktiska användningen av metoden som berörde sju multinationella företag, däribland Coca Cola Europe, BP och Vodafone, visar att de fyra olika nivåerna får en inbördes prioriteringsordning. Detta var genomgående för samtliga företag i studien. I många fall gick inte utvärderingen utanför den första nivån – Reaktion. Analysen begränsades således i praktiken bara till frågan om huruvida den studerande hade deltagit eller ej. I andra fall förekom begränsad analys av nivå 2-3, Lärande och Tillämpning, medan den fjärde nivån, själva utfallet av utbildningen, oftast ignorerades helt. Detta medför att utbildningseffekt och ekonomiskt utfall inte analyseras och därmed saknas underlag för framtida utbildningssatsningar.

Överhuvudtaget svävar Kirkpatrickmodellen alltför mycket på ytan, analysen utgår från att utvärdera kurs per kurs, utan systematik. Med detta och den nya teknikens möjligheter i friskt minne är det på sin plats att kraftigt ifrågasätta denna utvärderingsmetod, vilken i hög grad satt sin prägel på framför allt storföretags utbildningsavdelningar sedan introduktionen 1959.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Learning Effectiveness Measurement (LEM)

Edward De Bono skriver: ”Det förflutna kan analyseras. Framtiden måste utformas.” En effektiv utvärderingsmetod bör därför innehålla båda dessa ingredienser. Fokus bör inte ligga på att försvara det som gjorts, utan att analysera och ta fram de värden som ska vägleda framtida satsningar. Efter dessa förutsättningar skapade Dr Dean Spitzer vid IBM, LEM-metoden.

I LEM vänds utvärderingskedjan upp och ner, och fokus förläggs till början av utbildningen istället för efter dess avslutning. Huvuddelen av kraften förläggs därmed på vad som ska uppnås, utifrån ett antal nyckelkriterier. Utvärderingen blir på så sätt en fortlöpande process som är direkt sammanlänkad med lärandet. Detta ger stora möjligheter för utbildningsansvariga att förändra målsättning och inriktning redan under utbildningsperioden. Eftersom fokus för utvärderingen redan från kursstarten sätts på organisationens verkliga behov skapas en fortlöpande jämförelse mellan behov och utfall. Utbildningssatsningen övergår i praktiken från traditionell kursplan till ett kompetensutvecklingsprojekt.

Metoder för utvärdering av utbildning

Men … detta kräver en betydande och kvalitativ rådgivnings- och utvärderingsfunktion, vilket är både tids- och kostnadskrävande. Det organisationen vinner på gungorna, förlorar den på karusellen. Dessa brister gör att vi istället fortsätter till den tredje av de undersökta metoderna. Det brittiska konsultföretaget eLearnitys utvärderingsmodell Enterprise Learning Evaluation of Value (ELEV) som förenar det bästa hos Kirkpatrick och LEM. Denna metod kommer att beskrivas ingående i del 2 av denna artikel som publiceras i början av nästa vecka.

Artikelförfattare
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab