Inre Motivation Del 2: Emotion och rationalitet 1I västerländsk filosofi Inre Motivation Del 2: Emotion och rationalitet 2finns det en stark tendens att skilja förnuft från känsla. Skolsystemet är ett av de mest uppenbara exemplen på detta grundläggande tankefel. Professor Peter Gärdenfors skriver: ”Utan känslomässig värdering av olika handlingar och deras konsekvenser, skulle vår vilja inte ha någon inriktning.” Känslornas stöd för rationaliteten är således helt avgörande för dess funktion. I skolsystemets fokus på yttre motivation uppstår på så sätt ett betydande problem i ett bildningsperspektiv.

Inre motivation och studieresultat

Likväl finns det som jag skrev i denna artikelseries första del forskning som visar att stark inre studiemotivation har marginell eller ingen effekt på studieresultat. Rob L. Martens, Judith Gulikers och Theo Bastiaens vid Leiden Universitet och Open University of the Netherlands, Leiden förklaring är det som skiljer starkt motiverade studerande från de med svag studiemotivation är at de förstnämnda använder en mer utforskande inlärningsmetod.

ANNONS

Det ovan refererade forskningsprojektet utgår från ett eLearningbaserat experiment med sammanlagt 33 studenter där de studerandes aktiviteter och resultat har analyserats utifrån resultatuppföljningssystemet. Ett annat forskningsprojekt med samma inriktning men som byggde på att studenterna skulle besvara ett antal frågor efter experimentet visar att det finns ett direkt samband mellan motivation och kunskapsfördjupelse, det vill säga förståelse. Samtidigt visar inte heller denna studie något samband mellan hög inre motivation och bättre studieresultat.

Faktakunskaper premieras på bekostnad av förståelse

Inre Motivation Del 2: Emotion och rationalitet 3

Förklaringen till detta resultat är bedömnings- och mätmetoderna som används Martens, Gulikers och Bastiaens skriver: ”Det är för mycket fokus på fakta. Med andra ord, studenters nyfikenhet blir inte belönad av systemet.” Utforskande, nyfikenhet och intresse vars resultat blir förståelse som för skolsystemets inneboende mekanismer blir en biprodukt som kastas bort. Den förädlade grunden som den studerandes förståelse ska bygga vidare på saknar för skolsystemet relevans. I del tre går vi djupare in i de drivkrafter som driver den inre motivationen och hur dessa kan kopplas till eLearning.

Skriven av
LarsGöran Boström©

 

Källor

Boström, LarsGöran Lärande för alla sinnen – Handbok om eLearning: Pedagogik och integrering Axplock 2011

Gärdenfors, Peter Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor Natur och kultur 2010

ISA Association of Learning Providers Survey Analysis: Employee Motivation by Generation factors 2010

Martens, Gulikers och Bastiaens The impact of intrinsic motivation on e-learning in authentic computer task Leiden University and Open University of the Netherlands, Leiden 2004