Integrerat lärande i praktiken

Integrerat lärande i praktiken

Integrerat lärande i praktikenTalangutveckling är en av grundpelarna och Integrated Learning in Practiceutmaningarna för att få en konkurrensfördel på en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Nya resultat inom området kognitiv inlärningsteori visar att nuvarande verktyg och metoder faktiskt fungerar. Speciellt när de kombineras för att bygga en lärande miljö blir de verkligen effektiva. Nycklarna till att bygga effektivt integrerat lärande i praktiken med nuvarande verktyg och metoder är att observera mänskliga erfarenheter (observera), att analysera utmaningar och möjligheter (förståelse) och att föreställa framtida möjligheter (skapa).

Integrerat lärande i praktiken i en designtänkande approach

Scenariobaserat lärande är här en genomförbar metod som inkluderar utveckling av kritiskt tänkande. Professor Philip C. Abrami och hans kollegor har granskat 341 forskningsstudier som utvärderade effekterna av olika instruktionsmetoder för kritiskt tänkande. Som slutsats utifrån bästa resultaten dök tre huvudbegrepp upp: 1. Autentiska arbetsscenarier, 2. Möjlighet för muntlig eller skriftlig dialog, 3. Mentorskap i kombination med problemlösning och diskussioner. Resultatet blir talang / kompetensutveckling och kollaborativ inlärning i en mycket motiverande inlärningsmiljö.

Modern kontra traditionell lärande design

Den traditionella metoden använder en uppdelad-uppgifts-approach. Där den studerande lär sig korta procedurer och den omgivande kunskapen kring dem. Detta är starkt inspirerat av industrisamhällets arbetsmetod med arbetsdelning. I kontrast är den moderna scenariebaserade metoden som är inriktad på hela arbetsprocessen och miljön som omger den. Likväl, även om det senare är mer anpassat till den digitala tidsåldern, kan den förstnämnda fortfarande ha stor inverkan på särskilt utbildning för noviser/nybörjare. Men den största efterfrågan från arbetsmarknaden idag och i framtiden är främst inriktad på modern lärande design där hela arbetsprocessen är involverad.

Författad av
LarsGöran Boström@

Learning designer och författare till boken “Learning Design in Practice for Everybody” och utvecklare av Storyteller PublishingLab

Källor:

Accelerate Expertise With Scenario-Based E-Learning

Using Design Thinking Methods to Promote Collaborative Problem Solving