Slutet för bokutgivning, … inte alls, tvärt om …

Slutet för bokutgivning, … inte alls, tvärt om …

Books are dead and boring ... not at all, on the contrarySlutet för bokutgivning, inte alls, tvärt om ...

I 2009 års Pisa-undersökningar av elevers kunskapsnivå i olika ämnen ingick för första gången digital läsförståelse. Sexton OECD-länder däribland Sverige och ytterligare tre partnerländer deltog. Resultatet visar inget direkt samband mellan att mer användning av dator ger högre digital läsförståelse. Däremot finns det ett direkt samband mellan kompetens att navigera till relevanta sidor på webben och hög digital läsförståelse.

Navigation som nyckelkomponenten

Av detta följer följande slutsats från studiens författare:

“Navigation is a key component of digital reading as readers “construct” their text through navigation. Thus, navigational choices directly influence what kind of text is eventually processed. Stronger readers tend to choose strategies that are suited to the demands of the individual tasks. Better readers tend to minimise their visits to irrelevant pages and locate necessary pages efficiently. However, PISA-results show that even when guidance on navigation is explicit, significant numbers of students still cannot locate crucial pages. The digital reading assessment offers powerful evidence that today’s 15-year-olds, the “digital natives”, do not automatically know how to operate effectively in the digital environment, as has sometimes been claimed.”

Navigationen är alltså nyckeln enligt studien, vilket kräver lärare som kan undervisa i hur elever effektivt kan använda webben för lärande. Så att Jorge Luis Borges dröm om ett världsbibliotek i olika format kan bli verklighet bortom alla skräpsidor som finns på webben. I vilket lärande, läsande och skrivande inte längre bara består av text utan även är en interaktiv och medskapande arbete.

Kommentar: Denna story publicerades här på eLearningworld.se för fem år sedan och beskriver en av huvudpelarna av det som utgjorde grund för vår plattform Storyteller on eLearningworld för interaktiva böcker. Där vi löser navigationsproblemet genom att förstärka det medeltida formatet av den tryckta boken med interaktivitet och design thinking. För mer information, klicka gärna på Storyteller informationen nedan.  

WWW-distraktioner

I boken ”The shallow – What the Internet does to our brain” går Nicholas Carr djupare in i detta ämne. Utifrån aktuell hjärnforskning framhäver han det faktum att användning av olika verktyg manuella som intellektuella förändrar hjärnans neurologiska struktur. Något som forskare redan på 1800-talet visade, men som under större delen av 1900-talet förnekades av forskarvärlden. Det var inte förrän något decennium före millennieskiftet som man slutligen slog fast att hjärnan slutar aldrig anpassa sig och förändras. Den söker ständigt efter bättre och effektivare metoder för att ersätta de gamla ineffektiva.

Webben är ett sådant omstörtande verktyg som erbjuder en effektivare metod, Carr skriver: min hjärna krävde att bli matad på det sätt webben matade den, det var inte min lästeknik som hade förändrats, utan mitt tänkesätt. Men förutom att webben medför en inspirerande miljön för läsande och lärande så uppkommer ett betydande problem. Med författarens ord:

”Försök läsa en bok samtidigt som du löser ett korsord; detta är den intellektuella miljön för internet.”

Kommentar: Men tänk om “korsordet” eller andra former av aktiviteter var integrerade inne i det digitala innehållet t ex i det välkända bokformatet. Då skulle plötsligt webbens kaotiska miljö med mängder av olika former av interaktioner/distraktioner ha förvandlats till en engagerande kreativ miljö för inspiration, kunskaps/kompetens kreation och utveckling. För vid sidan av bokens kunskapsinnehåll och inspiration etc, så är den också en guide, en vägvisare, ett rättesnöre. I motsats till att “zappa” på webben har en interaktiv bok ett eller ofta flera syften och på samma gång kraften att återskapa de beroendeframkallande engagerande funktionerna som är WWW’s styrka. För mer information, klicka gärna på Storyteller informationen nedan. 

Digital bokutgivning och interaktiva böcker

Framtidens bokutgivning i perspektiv, i en marknadsföringsfilm för det anglosaxiska förlaget Dorling Kindersley läses en dikt om morgondagens bokmarknad upp av en ung röst med titeln ”The Future of Publishing”:

This is the end of publishing

 and

 books are dead and boring

 no longer can it be said that

 we like to read

 my friends and I

När dikten tar slut vänder bandet och rösten läser raderna bakifrån. Då framträder en helt annan bild som inger hopp (läs ovanstående rader nerifrån och upp). Läs och hör hela dikten här:

Kommentar: I denna anda är nu vår plattform Storyteller on eLearningworld redo att öppnas för nya Storytellers runt om i världen. För mer information, klicka gärna på Storyteller information nedan. 

Artikelförfattare
LarsGöran Boström©

Storyteller information

[image-caption-hover id=”2″]

Källor:

Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi SOU 2012:10 Redaktörer Ulla Carlsson och Jenny Johannisson Stockholm 2012

The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brain av Nicholas Carr 2010

Nicholas Carr’s The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brain“ and some implications for Net based learning av Luka Peters elearningeuropa.info Mars 2011

PISA 2009 Results: Students On Line Digital Technologies and Performance (Volume VI) OECD (2011)