Användarvänlighet i fokus: Men vem är användaren?

Användarvänlighet i fokus: Men vem är användaren?

Fyra typer av användare förväntas göra entre i din eLearningmodul. Ditt jobb är att anpassa det interaktiva lärandet i modulen och supporten till samtliga dessa användartyper… Men vilka är nu dessa användare?

En av de främsta kännetecknen för moderna eLearningprogram är användarvänlighet. Inte förkunskaper utan känslan ska vara vägledande för den studerande att ta sig fram genom innehållsstrukturen med hjälp av de verktyg och funktioner som finns tillgängliga. Detta kompliceras av att olika människor går olika tillväga när de tar sig an ett eLearningmaterial. I en mer djupgående analys utkristalliseras fyra typer av användare.

Måljägaren

…har fullt fokus på att uppnå samtliga mål i läroplanen för modulen med högsta poäng och de mest välformulerade kommentarerna. För denna användartyp är således viktigt att det finns kvantifierbara mål och innehållet bör vara anpassat för att effektivt uppnå dessa mål. Helst vill måljägaren att slutresultatet är kopplat till en befintlig standard som t ex Europarådets nivåskala för främmande språk.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Utforskaren

…vill ha ut så mycket av innehållet, funktionerna och verktygen som bara är möjligt. Varenda liten vrå av eLearningmodulen ska undersökas samtliga verktyg testas. Djupgående feedback, researchuppgifter i anslutning modulens övningar, tillhörande lexikon är några funktioner som är mycket välkomna i utforskarens ögon. Fördjupning av sina kunskaper är det primära målet, medan att uppnå målen i modulens läroplan är ett mer sekundärt mål.

Kontaktsökaren

…har som främsta mål att genom dialog med andra kursdeltagare förbättra sina egna kunskaper men också dela med sig av sina egna erfarenheter. Självfallet går kontaktsökaren även igenom de olika i övningarna i modulen. Detta sker till stor del för att fullt ut kunna delta i diskussionen på forumet, chatten, per telefon eller i fysiska möten. Det primära målet är alltså genom målinriktat nätverkande uppnå läroplanens mål för modulen.

Mördaren eller hackaren,

…för att använda internetvärldens språk, är den absolut besvärligaste användartypen. Det primära målet är to beat the system, hitta kryphålen, ta genvägar för att på enklast möjliga sätt nå slutet på kursmodulen. Därtill använder mördaren kommunikationsverktygen till att missleda och ibland förfölja andra deltagare. Eftersom denna användartyp är väldigt aktiv med stort engagemang bör fokus ligga på att inspirera till att omvandlas till någon av de andra användartyperna. Genom sitt agerande får dock denna användartyp en konstruktiv funktion som felsökare, för en eLearningmodul bör alltid uppdateras, förbättras och utvecklas.

Användarvänlighet i fokus

Användarens upplevelse av eLearningmodulen, alltså kombinationen av funktioner, interaktivitet och estetik, är avgörande för effektivt lärande. Nästa steg är att tillfredsställa de fyra användartypernas preferenser, både som författare till eLearningmaterial och som lärare.

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©